Hva er det egentlig som driver deg?

Del

Facebook iconLinkedIn iconMail icon

I Prime har vi benyttet personlighets-, verdi- og evnetester i mange år, men har erfart at disse i for liten grad er egnet til å kartlegge og beskrive kandidaters motivasjon på en måte som gir relevans i en rekrutteringskontekst. Derfor måtte vi utvikle verktøy for dette selv, basert på anerkjent teorigrunnlag og empiri.

I rekrutteringsprosesser og karrieresamtaler har vi gjennomført tusenvis av intervjuer med ledere- og spesialister i Norge. Vi sitter derfor på svært verdifulle empiriske data om hva disse blant annet har oppgitt om egen motivasjon.

Jakten på den indre motivasjon

Vi begynte med å analysere et stort utvalg intervjuskjemaer innenfor hver kategori. Dette var et krevende stykke arbeid, men det munnet ut i en imponerende oversikt over hvilke motivasjonsfaktorer kandidatene hadde oppgitt som drivende for dem i arbeidslivet.

For å balansere for eventuelle ulikheter mellom ledere og fagspesialister undersøkte vi like mange innen hver kategori. Den forskjellen er jo interessant i seg selv.

Etter en prosess med vurdering, sortering og kategorisering har vi samlet de viktigste indre motivasjonsfaktorene vi har avdekket i et utvalg på 12 dimensjoner. For disse har vi utviklet støtteverktøy som benyttes i dybdeintervjuer med kandidater og i jobbanalysen med oppdragsgiver.

Teoretisk grunnlag

Forskning på trivsel og motivasjon i arbeidslivet er ikke noe nytt. Men utvikling av en metodikk med tilhørende støtteverktøy for å matche kandidaters motivasjon med kommende arbeidsgiveres evne til å innfri, det er nytt!

Det teoretiske grunnlaget vi støtter oss til er særlig godt belyst av kapasiteter som professor Bård Kuvaas ved Handelshøykolen BI. Studier som ser på indre og ytre motivasjonsfaktorer hos ansatte i arbeidslivet, og som viser hvordan mennesker drevet av indre motivasjon synes å lykkes bedre over tid i bl.a. lederstillinger enn de som bare har en ytre motivasjon.

Motivasjonsdimensjonen står selvsagt ikke alene i en moderne rekrutteringsprosess. Den kompletterer en grundig avdekking av kvalifikasjoner, evner og personlige egenskaper. 

Hypotesen vår er altså at dersom vi blir bedre i stand til å avdekke kandidatens virkelige drivere og innslag av indre motivasjon, vil sannsynligheten for en vellykket ansettelse øke betraktelig. 

Vil du vite mer om Prime Motivations? Klikk her..