Motivasjon

Kartlegging av indre motivasjon

Indre motiverte medarbeidere leverer bedre arbeidsprestasjoner, har lavere turnover, mindre stress, høyere lojalitet og lavere sykefravær enn andre.

Verktøy for kartlegging av indre motivasjon

Prime Motivations (PM) er et unikt norsk kartleggingsverktøy for indre motivasjon i arbeidslivet. Verktøyet er utviklet gjennom å kombinere anerkjent motivasjonsforskning med brede empiriske data fra norsk leder- og spesialistrekruttering.

PM gir først brukerne et felles begrepsapparat for hva indre motivasjon kan være. Det er ofte tendenser til å blande inn ytre motivasjon, trivsel eller ulike hygienefaktorer. Metodikken sørger for klargjøring mellom disse, samtidig som man har åpne alternativer tilgjengelig. Brukeren skal ikke låses bare til pre-definerte definisjoner.

Bedre prestasjoner over tid

Indre motiverte medarbeidere leverer bedre arbeidsprestasjoner, har lavere turnover, mindre stress, høyere lojalitet og lavere sykefravær enn andre (professor Baard Kuvaas/BI m.fl.)

Når dette er hva forskningen viser, bør det være viktig for en arbeidsgiver å kartlegge kandidaters indre motivasjon i ansettelsesprosesser. Likedan bør en kandidat bli bevisst i hvilken grad en ny arbeidsplass kan gi påfyll til de indre motivasjoner hun eller han har.

Kartleggig vs testing

Prime Motivations er ikke en test, det er et kartleggingsverktøy. Verktøyet bygger på en velprøvd metodikk hvor kandidaten først må bevisstgjøre seg sine viktigste motivasjonsfaktorer og deretter hjelpes med å prioritere graden av viktighet. Resultatet er en egen indre motivasjons-profil.

Match med arbeidsgiver

I en rekrutteringsprosess kan arbeidsgiveren bruke samme metodikk på seg selv. PM er lagt opp til at også arbeidsgiver kan få frem en profil som viser i hvilken grad arbeidsplassen og stillingen kan tilfredsstille ulike kandidaters indre motivasjoner.

Dette gir både en intern bevisstgjøring av tilstanden i egen organisasjon, men også et bilde av hvor stor match det er mellom kandidat og arbeidsgiver. Dersom det er liten match mellom kandidatens viktigste indre motivasjon og arbeidsgivers evne til å imøtekomme den, bør det være et kritisk tema å utforske nærmere. Kanskje kan arbeidsgiver sørge for å styrke seg på akkurat dette området? Er det andre ting som kan kompensere?

Arbeidsgiver vil kunne hente ut både enkeltrapporter for kandidater i sin prosess, eller samlerapporter som får frem sammenligninger og match mellom et utvalg av flere kandidater. Er det noe mønster som går igjen?

Medarbeidersamtaler

Prime Motivations kan også benyttes i medarbeidersamtaler.  I forkant av samtalen inviteres medarbeideren til en online kartlegging av sin indre motivasjon, som så gjennomgås og brukes som grunnlag i samtalen med nærmeste leder. Kartleggingen gir i første omgang lederen et godt verktøy for å forstå sin enkelte medarbeider bedre.

Men det vil også gi organisasjonen en større oversikt og bevissthet om det samlede «motivasjonsmønsteret» blant de ansatte. Et viktig analysegrunnlag til forbedring av organisasjonens samlede arbeidsprestasjoner, turnover, kultur og sykefravær.