Omstillingsbistand

Bistand til ansatte i omstilling

Prime HR Partner leverer målrettet bistand til ansatte i omstilling.

Karriereendring – mulighetsanalyse – outplacement

Våre rådgivere er eksperter på kombinasjonen arbeidsmarked og avklaring av personers motivasjon, kompetanse og jobbrelaterte egenskaper. Når bedrifter er i omstillings- eller nedbemanningsprosesser kan vi bistå deres ansatte gjennom individuelt tilpassede mulighetsanalyser, jobbskifte og outplacment-tjenester.

Mulighetsanalyse

Dette er en grundig tjeneste som bedrifter kan benytte når de har ansatte som må omstilles eller gis et tilbud om å orientere seg ut av bedriften (ved f.eks. nedbemanning, konflikt eller omorganisering).

Vi kombinerer en rekke verktøy, analyser og metoder for å avklare personens motivasjon, interesser, reelle kvalifikasjoner, personlige egenskaper og potensial i en arbeidslivskontekst.

Dette munner ut i en personlig mulighetsanalyse i form av en konkret, opplysende og ærlig rapport om hvilke muligheter og utviklingsbehov vedkommende har i dagens arbeidsliv.

Denne analysen kan tas videre til et neste steg, dersom det er ønskelig; Aktiv bistand til personens jobbskifte  (Outplacement).

Karriereendring – Jobbskifte – Outplacement

Gjennom outplacement bistår vi bedrifter med å tilby ansatte profesjonell og effektiv bistand til jobbskifte. Typisk skjer dette ifbm overtallighet, omstilling, konflikter, el.l.  Gjennom en avtalt tidsperiode avklarer vi personens nå-situasjon, motivasjon og mulighetsrom, for deretter å hjelpe vedkommende til å bli attraktiv nok i konkurransen om stillinger innen sitt mulighetsområde.

Her kan mye av (eller hele) mulighetsanalysen over benyttes som grunnlag – før man iverksetter outplacement.

Graden av bistand avtales i forkant. Vi kan bistå personen delvis eller helt frem til at jobbskifte er et faktum.